Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Bộ NN & PTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số 419/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ủy quyền kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu.

Quyết định số 219/QĐ-CN-TTPC của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT là tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi. Theo đó Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT có trách nhiệm thực hiện đúng quy định đánh giá, chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong an toàn (Mã số: TCCN-VietGAHP 12-07)

Quyết định số 51/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi. Theo quyết định này Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đủ năng lực thực hiện việc chứng nhận thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-10:2009/BNNPTNT; QCVN 01-11:2009/BNNPTNT; QCVN 01-12:2009/BNNPTNT; QCVN 01-13:2009/BNNPTNT.
  Quyết định số 532/QĐ-TT-QLCL về việc Chỉ định QUACERT chứng nhận VietGAP cho rau, quả, chè an toàn
 

  Quyết định số 533/QĐ-TT-QLCL về việc Chỉ định QUACERT chứng nhận chất lượng Phân bón
  Quyết định số 51/QĐ-CN-TTCP về việc chỉ định chứng nhận hợp quy Thức ăn Chăn nuôi

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập